Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Viften - Ansatte i Folketinget under CO10

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. november 2009

Formål

§ 1. Viften, der er tilsluttet CO10 - Centralorgani­­sa­­tionen af 2010 (CO10), har til formål at udøve den fra CO10 delegerede aftale- og forhandlingsret over for Folketinget, at arbejde for, at medlemmerne får øget indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen og at fremme samhørigheden mellem sine medlemmer.

Medlemmer

§ 2. Som medlemmer kan optages ansatte i Folketingets Administration i stillinger, hvortil der ikke kræves akademisk uddannelse, hvis løn- og ansættelsesvilkår varetages af CO10.

Stk. 2. Kontingentet opkræves månedsvis over lønsedlen.      

Stk. 3. Medlemmer, der går på orlov, er uanset aflønningsform kontingentfri i alle de kalendermåneder, hvor orloven afholdes. De pågældende bevarer de rettigheder, medlemskabet af foreningen giver.

Bestyrelse

§ 3. Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af en formand, 3 ordinære medlemmer og 3 suppleanter, der deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælges ved direkte valg af og blandt foreningens medlemmer på en generalforsamling.

Stk. 2. Hvis formanden fratræder i valgperioden, indtræder næstformanden som formand indtil førstkommende generalforsamling. Hvis næstformanden ikke ønsker dette hverv, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny formand vælges.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder bestyrelsesmedlemmets suppleant som ordinært bestyrelsesmedlem.  

Stk. 4. På førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og evt. sekretær. Herefter vælges kasserer, som dog ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Formanden er medlemsgruppens tillidsrepræsentant og repræsenterer som sådan foreningen i CO10's organer.

Generalforsamling

§ 4. Foreningens generalforsamling holdes i januar-februar måned, hvor regnskabet for det forrige kalenderår forelægges i revideret stand, og kontingentet for det kommende år fastsættes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. I lige år foranlediger foreningsbestyrelsen, at der på den årlige generalforsamling afholdes valg til formand og 1 bestyrelsesmedlem. I ulige år afholdes valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter er på valg hvert år.

Stk. 3. Ved direkte valg vælges 2 revisorer.

Stk. 4. Et flertal af foreningens medlemmer kan forlange et ekstraordinært valg. Det påhviler herefter foreningens bestyrelse at afholde ekstraordinær generalforsamling med afholdelse af valg inden for en måned.

Stk. 5. Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at afgive stemme for sig på generalforsamlingen.

Stk. 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer og de eventuelle afleverede skriftlige fuldmagter.

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

Stk. 8. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det. Øvrige beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Stk. 9. Ved direkte valg vælges en arbejdsmiljørepræsentant for 2 år og en suppleant for 1 år. 

Forhandlingsmandat

§ 5. Inden foreningens formand og næstformand optager forhandlinger med ledelsen om fornyelse af aftaler og overenskomster, skal foreningens formand og næstformand drøfte forhandlingsoplægget med foreningens bestyrelse

Stk. 2. Forhandlingsresultat om overenskomstfornyelse skal sendes til afstemning blandt foreningens medlemmer, og det vedtages eller forkastes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

Medlemsmøder

§ 6. Medlemsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Beslutninger på medlemsmøder træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de på mødet fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Medlemsmøde skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Ved indkaldelsen skal angives det dagsordenspunkt, som medlemmerne ønsker drøftet.

Opløsning

§ 7. Foreningen kan kun opløses ved beslutning på et medlemsmøde, ved hvilket ¾ af medlemmerne er til stede, og 2/3 af disse stemmer for opløsningsforslaget, som tillige skal omfatte et forslag om, hvorledes foreningens formue skal anvendes. Er det fornødne medlemstal ikke til stede, kan opløsningsforslaget på ny forelægges på et seneste 14 dage derefter afholdt og med 8 dages varsel indkaldt medlemsmøde, hvor forslaget anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for det. 

Ikrafttræden

§ 8. Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2010.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout