Overenskomster og aftaler

Overenskomster og aftaler

Her kan du læse om og finde overenskomster og aftaler, der gælder på Viftens område.

Overenskomster

Folketinget er et selvstændigt overenskomstområde. Det betyder, at vi selv indgår overenskomster med Folketingets ledelse og ikke er underlagt andre instanser. Alligevel følger vi så vidt muligt de overenskomster og aftaler, der indgås for de ansatte i staten.

Næste overenskomstforhandling påbegyndes i 2018.

Hovedaftaler

Aftalegrundlaget for, at der kan indgås overenskomster, findes i hovedaftalen for tjenestemænd og hovedaftalen for overenskomstansatte. Disse aftaler fastlægger først og fremmest, hvem der er aftaleparter, og det er CO10 (som indtil 2010 hed CO II) og Folketingets direktør.

I aftalerne aftales de grundlæggende spillereglerne mellem parterne. Begge parter skal fremme et godt samarbejde. Folketingets Admistration udøver ledelsesretten. Der er fredspligt, og det er aftalt, at de ansatte i Folketinget ikke må nedlægge arbejdet. I aftalerne er der også en køreplan for, hvad der skal ske, hvis der opstår en faglig uenighed.

Hovedaftalerne genforhandles kun, hvis enten Folketinget eller CO10 forlanger det.

Læs hovedaftale for overenskomstansatte her.

Læs hovedaftale for tjenestemænd her.

Fællesoverenskomst

Her er de generelle arbejdsvilkår fastlagt af Folketinget og CO10. Det gælder løn og pension, regler for ferie og forhold ved sygdom, tjenestefrihed, opsiglesesvarsler m.m.

Fællesoverenskomsten genforhandles, hver gang der er overenskomstforhandlinger.

Fællesoverenskomsten 2015-2018 er aftalt og gældende, men endnu ikke udarbejdet. Den vil blive lagt, når den er klar. 

Læs fællesoverenskomsten 2012-2015 her.

Organisationsaftale

Denne aftale er et supplement til fællesoverenskomsten, der kun gælder Viftens medlemmer. Her står der, hvad Folketinget og CO10 er blevet enige om, når det gælder, hvilken uddannelse man skal have for at blive ansat som kontorfunktionær, hvordan lønforløbene er for de forskellige stillinger, og hvor stort pensionsbidraget er m.m.

Organisationsaftalen genforhandles, hver gang der er overenskomstforhandlinger.

Organisationsaftalen 2015-2018 er aftalt og gældende, men endnu ikke udarbejdet. Den vil blive lagt, når den er klar.

Læs organisationsaftalen 2012-2015 her. 

Arbejdstidsaftale

Her står, hvad Folketinget og CO10 har aftalt om arbejdstid, overarbejde, belastningsfaktorer, rejser og rejsetid, efteruddannelsesdage m.m. Du kan også læse om, hvorfor vi får folketingstillæg, og at vi skal være til rådighed, når Folketinget har behov for det.

Arbejdstidsaftalen genforforhandles, hver gang der er overenskomstforhandlinger. Ved overenskomstforhandlinger for perioden 2015-2018 blev det aftalt at overgå til statens arbejdstidaftale. Den vil i en revideret form tilpasset forholdene i Folketingets Adminstration blive lagt ud her, når den er klar.

Læs arbejdstidsaftalen 2012-2015 her.

Aftale om særarrangementer

Der gælder særlige regler for arbejde på kulturnatten og statsborgerskabsdagen.

Læs aftale om særrangementer her.

Aftale om dispensation fra 11-timers-reglen

I 1981 aftalte Folketinget og de daværende personaleforeninger, at 11-timers-reglen ikke gælder for ansatte i Folketinget.

Aftalen kan opsiges.

Læs aftalen her.

Aftale om tvungen ferie mellem jul og nytår

I 2005 aftalte Folketinget og de seks faglige foreninger, at alle skal holde ferie mellem jul og nytår. I aftalen står, hvad der gælder for ansatte, som ikke har optjent ferie.

Aftalen kan opsiges.

Læs aftalen her. 

Plustidsaftale

I 2011 aftalte Folketinget og Viften, at det er muligt at indgå individuelle aftaler om plustid, hvilket vil sige at indgå aftale om at øge den ugentlige arbejdstid op til 42 timer. Både ledelsen og medarbejderen kan tage initiativ til at drøfte en plustidsaftale. Medarbejderen har ikke krav på at indgå en plustidsaftale. Omvendt kan ledelsen heller ikke kræve, at medarbejderen indgår en aftale om plustid. 

Læs aftalen her.

Læs lidt mere om vilkårene for plustid her.

Aftale om honorering af merarbejde for medarbejdere, der oppebærer forkontortillæg

Læs aftalen her.

Aftale om tillæg til indkøb af civilt tøj for medarbejdere i Protokollen

Læs aftalen her.

Aftale om kvalifikationstillæg til studentermedhjælpere

I 2013 aftalte Folketinget og Viften, at studentermedhjælperne overgik til nyt lønssystem. Aftalen indebærer, at studentermedhjælperne har en basisløn og mulighed for at få to kvalifikationstillæg.

Læs aftalen her.

Aftale om tillæg til elevansvarlige

I 2015 indgik Viften en aftale med Folketinget om, at elevansvarlige får et tillæg for de måneder, de har ansvaret for en elev.

Læs aftalen her.

Samarbejdsaftale og grænsedragningsaftale med Konstruktørforeningen

Disse aftaler gør det muligt at ansætte bygningskonstruktører under Viftens organisationsaftale.

Læs aftalerne her. 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout