Løn

Løn

Lønnen er sammensat af følgende løndele:

  • en basisløn
  • et folketingstillæg og
  • evt. kvalifikationstillæg
  • evt. funktionstillæg

Alle løndele er pensionsgivende.

Basisløn

Basislønnen for de fire stillingskategorier er vist i tabellen. Basislønnen tager udgangspunkt i bestemte skalatrin i tjenestemændenes lønsystem. Find den fulde oversigt over skalatrin på statens område her.

 

Stillingskategori

Anciennitet i år

1

2

3

4

5

Skalatrin

Administrativ medarbejder uden kontorfaglig uddannelse

18

 

Administrativ medarbejder I

27

29

31

33

35

Administrativ medarbejder II

38

 

Administrativ medarbejder III

43

 

 

 

Stillingskategori

Anciennitet i år

1

2

3

4

5

Månedlig basisløn i kroner pr. 1.12.2017

Administrativ medarbejder uden kontorfaglig uddannelse

23-015

 

Administrativ medarbejder I

26.081

26.780

27.500

28.239

28.999

Administrativ medarbejder II

30.203

 

Administrativ medarbejder III

32.585

 

Folketingstillæg

Til alle stillinger på Viftens område er der knyttet et folketingstillæg. Pr. 1. december 2017 udgør det kr. 2.036,08 om måneden. Tillægget er reduceret for ansatte på nedsat tid. Begrundelsen for tillægget er den usikkerhed, der er forbundet med ikke at vide, hvornår arbejdstiden slutter på grund af Folketingets arbejdsrytme. Tillægget er en form for ulempetillæg, men ikke betaling for overarbejde eller forskudt arbejdstid.  

Kvalifikationstillæg

Referenttillæg

Til stillingen som referent gives et månedligt kvalifikationstillæg. Pr. 1. december 2017 udgør tillægget kr. 925,49 om måneden.

Individuelle kvalifikationstillæg

Ved ansættelsen og ved lokale årlige lønforhandlinger kan aftales individuelle kvalifikationstillæg. De begrundes ud fra Viftens lønpolitik.

Funktionstillæg

Forkontortillæg

Til stillingerne som formandens sekretær, direktørens sekretær, sekretær for folketingssekretæren og vicedirektøren gives et rådighedstillæg på kr. 4.574,57 om måneden. Læs mere i cirkulære om forkontortillæg til tjenestemænd.

Kontorkonsulenttillæg

Til stillingen som kontorkonsulent gives et månedligt funktionstillæg. Pr. 1. december 2017 udgør tillægget kr. 1.489,60 om måneden.

Elevansvarligtillæg

Til de elevansvarlig ydes et månedligt funktionstillæg for de måneder, der har ansvaret for en elev. Pr. 1. december 2017 udgør tillægget kr. 846,16 om måneden.

Engangsvederlag til køb af civilt tøj

Til stillingerne i Protokollen ydes et årligt engangsvederlag på kr. 15.019,38 til indkøb af civilt tøj.

Lønstigninger

Generelle lønstigninger

Ved overenskomstforhandlingerne på statens område kan der blive aftalt generelle lønstigninger for overenskomstperioden. Disse lønstigninger udmøntes ofte pr. 1. april og 1. oktober, og de beregnes som en procentdel af den samlede løn. Ved overenskomstforhandlingerne mellem CO10 og Folketingets Adminstration aftales det som regel, at disse generelle lønstigninger også gælder på Viftens område.

Årlige lokale lønforhandlinger

Hvert år afholdes lokalelønforhandlinger om en på forhånd afsat pulje. Direktionen afsætter en fast procentdel af lønsummen til forhandling (typisk 1,5-1,6 pct.). Forhandlingerne foregår mellem Folketingets direktion bistået af Personalekontoret og Viftens formand og næstformand. Begge parter indhenter i løbet af efteråret indstillinger, som udveksles omkring årsskiftet. I januar-februar afholdes præsentations- og forhandlingsmøder.

Kriterier og forhandlingsprocedure er fastlagt i lønpolitik for Viftens medlemmer. 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout